خدمات

مدیریت مالی

 مدیریت مالی
 بررسی وضعیت موجود مالی 
 تدوین نظام مالی کارآمد و اثربخش 
 راهبری استقرار فرایندها و آیین‌نامه‌های مالی 
 نظارت بر ثبت وقایع مالی 
 بستن حساب‌های پایان دوره 

 تحلیل عملکرد مالی و اقتصادی کسب و کار 

برنامه ریزی مالیات

 برنامه‌ریزی مالیات
 بررسی وضعیت موجود مالیات 
 تدوین نظام مالیاتی توانمند 
 راهبری استقرار سِپر مالیاتی 
 نظارت بر رعایت تکالیف قانونی 
 تهیه گزارش‌های قانونی 

 دفاع از پرونده‌های مالیاتی 

نرم افزار ابری

 بهره‌برداری از نرم‌افزار ابری
 بررسی وضعیت گردش اطلاعات 
 تدوین نظام گردش اطلاعات مالی و تجاری 
 راهبری استفاده از سیستم مالی یکپارچه ابری 
 تعریف اصول پایه و الگوی عملیات 
 طراحی گزارش‌های خاص 

 آموزش عملیاتی کاربران